Wskazania dla recenzentów

 1. Redakcja Rozpraw Naukowych przykłada wielką wagę do procedury kwalifikacji i jakości recenzji sporządzanych przez zapraszanych do współpracy znawców problemów nauk społecznych i humanistycznych o kulturze fizycznej, zdrowiu, rekreacji, turystyce, rehabilitacji i sporcie.
 2. Zgłaszane artykuły są kierowanie do recenzentów po wstępnej kwalifikacji redaktora naczelnego, przy udziale redaktorów tematycznych. Autor może zaproponować recenzentów, lecz Redakcja zastrzega sobie prawo ich doboru.
 3. Do druku są zatwierdzane prace, które uzyskują pozytywną opinię od co najmniej dwóch recenzentów zapraszanych przez Redakcję spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu.
 4. Redakcja ujawnia recenzentów, wraz z ich afiliacją, w rocznym wykazie nazwisk.
 5. Redakcja oczekuje od recenzentów, aby opinie miały formę pisemną, sporządzoną na arkuszu, a poprzedzoną skalą ocen ważonych, odniesioną do: przedmiotu, celu badań, struktury treści, zgodności treści z tytułem, zgodności wniosków z celem zadania badawczego, trafności doboru bibliografii, struktury streszczenia, trafności doboru metod statystycznych.
 6. Redakcja zaleca, aby recenzenci odnosili uwagi – w przypadku akceptacji artykułu lub rekomendacji warunkowej publikacji – do zapisu metodologicznego zadania badawczego, kompozycji treści i zawartości poszczególnych wątków strukturalnych oraz oryginalności uzyskanych wyników i ich znaczeniu dla odnośnej nauki.
 7. W odniesieniu do zapisu metodologicznego Redakcja zaleca, aby recenzenci sugerowali autorom odnoszenie zadania własnego do: typu i schematu badań oraz przedmiotu i celu badań. Chodzi o to, aby w przypadku typu badań weryfikacyjnych autor artykułu uwzględniał teoretyczne źródło dedukowania hipotezy, a w przypadku typu badań eksploracyjnych formułował wyłącznie pytania badawcze. Od autorów należy oczekiwać także znajomości schematów badawczych – oddzielnie dla procedur nomotetycznego i idiograficznego wyjaśniania – oraz zdolności odróżniania ich od metod pomiaru zmiennych. Dobra praktyka metodologiczna zakłada również sprawne formułowanie celu badań, w którym – niezależnie od typu badań – ważne miejsce w strukturze logicznej zajmuje jego przedmiot (odniesiony do zmiennej zależnej). Z zapisem celu łączy się sam wykres tematu, w którym przedmiot badań zostaje umieszczony zawsze po stronie następnika. 
 8. Od autora artykułu należy też oczekiwać, aby część wstępna zawierała rozległy przegląd literatury przedmiotu badań – wyrażony w języku przywoływanych teorii – oraz wynikające z niego uzasadnienie problemu badań własnych.
 9. W części analitycznej, przedstawiającej wyniki badań źródłowych, autor powinien kierować się kolejnością postawionych pytań badawczych, a w statystyce opisowej stosować poprawne charakterystyki zmiennych oraz umieszczać czytelnie ich ilustrację w tabelach i wykresach.
 10. Redakcja zaleca, aby recenzenci zwracali uwagę na poprawność logiczną wniosków. Chodzi zwłaszcza o to, by zdania wszczynające procedurę interpretacyjną odnosiły się, w świetle wyników analizy danych empirycznych, do celu zadania badawczego oraz orzekały o oryginalności osiągnięcia naukowego.
 11. W przypadku dyskusyjności uzyskanych wyników należy zwracać uwagę, czy autor trafnie przyporządkowuje własne wnioskowanie do cytowanych wyników, czy odnosi się do nich adekwatnie – w związku z celem badań przez siebie przyjętym i ewentualnym zamiarem sprawdzania hipotezy – oraz czy prowadzi rozważania w języku odnośnych teorii.
 12. Redakcja oczekuje od recenzentów, aby powierzone im zadanie było wykonane w wyznaczonym terminie, a zawarte w opinii oceny były zobiektywizowane i tym samym pozbawione zwrotów emocjonalnych. Redakcja prosi recenzentów o umieszczanie w opinii konstruktywnych i szczegółowych wskazań, które umożliwią autorowi opracowanie udoskonalonej wersji tekstu. 
 13. Redakcja prosi recenzentów, aby podejmowana decyzja końcowa określała jednoznacznie dalszą procedurę postępowania kwalifikacyjnego w zakresie jednej z czterech możliwości: akceptacji, akceptacji po uwzględnieniu poprawek, ponownego rozważenia po dokonaniu istotnych poprawek, odrzucenia artykułu.
 14. Pozostający do dyspozycji Redakcji elektroniczny program edytorski Editorial System umożliwia sprawną, anonimową, zobiektywizowaną i w pełni rzeczową – w aspekcie naukowym i metodologicznym – wymianę opinii i ocen między recenzentami i redaktorami w terminie optymalnym, znacznie skracającym procedurę kwalifikacyjną.

Redakcja Rozpraw Naukowych dokłada wszelkich starań, aby publikowane prace spełniały wymóg naukowej oryginalności i metodologicznej staranności. Do Redakcji należy zadanie wstępnej akceptacji artykułu, uwzględniające każdą z wymienionych powyżej przedmiotowych ocen. Zadanie oceny wiążącej decyzje Redakcji powierza się ekspertom – recenzentom, wybitnym znawcom podejmowanej w artykule naukowej problematyki. Od recenzentów zależy zatem wartość naukowa czasopisma oraz uzyskiwana przez Rozprawy Naukowe ranga bibliometryczna w przyznanej dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych o kulturze fizycznej.

Postępowanie w sytuacji wykrycia nierzetelności (zgodnie z wytycznymi Committee on Publication Ethics)