Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to recenzowane czasopismo naukowe, w którym publikowane są prace obejmujące dziedzinę społecznych i humanistycznych nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, turystyce, zdrowiu i rehabilitacji.

Do druku przyjmowane są artykuły naukowe prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym i przedstawiające obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografii), a także opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze. Przyjmowane są także listy do Redakcji, sprawozdania z konferencji naukowych i recenzje książek.


Rozprawy Naukowe są indeksowane w bazach:

CEJSH
EBSCO
Index Copernicus
POL-inex

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna (ISSN 2544-1272).
Od numeru 57 czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej.

Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:20015