do pobrania

licencja_autor
licencja_współautorzy

oświadczenie głównego autora
zgoda na wykorzystanie ilustracji
zgoda na publikację wizerunku
regulamin

Postępowanie w sytuacji wykrycia nierzetelności (zgodnie z wytycznymi Committee on Publication Ethics)

Regulamin czasopisma

 1. Kwartalnik „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” (dalej: RN) jest recenzowanym czasopismem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (dalej: AWF).
 2. Redakcja RN (dalej: Redakcja) przyjmuje nigdzie wcześniej niepublikowane artykuły naukowe obejmujące dziedzinę społecznych i humanistycznych nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, turystyce, zdrowiu i rehabilitacji. Przez artykuł naukowy należy rozumieć (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych) tekst prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografii). Do artykułów naukowych zalicza się także opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze. Przyjmowane są także listy do Redakcji, sprawozdania z konferencji naukowych i recenzje książek.
 3. Artykuły mogą składać autorzy zarówno z Polski, jak i zagranicy, przy czym artykuły autorów zagranicznych muszą być napisane w języku angielskim.
 4. Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących w Redakcji procedur kwalifikowania artykułu do publikacji oraz „Wytycznych dotyczących zgłaszania i przygotowania artykułów” (zał. do niniejszego regulaminu).
 5. Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z udzieleniem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu licencji wyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo w zakresie następujących pól eksploatacji: wprowadzenia utworu do pamięci komputera, utrwalenia i zwielokrotnienia utworu – wytworzenia egzemplarzy utworu w nakładzie ustalonym przez Redakcję, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, optyczną, zapisu na cyfrowym nośniku, obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego utworu, wprowadzenia do ogólnie dostępnych sieci komputerowych, rozpowszechnienia utworu, a także jego udostępnienia w postaci elektronicznej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. na stronie internetowej czasopisma, oraz umieszczenia utworu w bibliotekach, repozytoriach i czytelniach cyfrowych, m.in. w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, PWN IBUK, oraz w internetowych, ogólnie dostępnych (open access) bazach danych, np. CEJSH, EBSCO, Index Copernicus, BazHum, POL-index.
 6. Artykuł podlega dwustopniowej procedurze kwalifikacji: (1) ocena wewnętrzna – formalna – prowadzona przez redaktora naczelnego czasopisma i zespół redakcyjny (weryfikacja zgodności tekstu z profilem czasopisma i wymogami technicznymi), (2) recenzja zewnętrzna – przeprowadzana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów powoływanych przez redaktora naczelnego. W wypadku artykułów empirycznych, w których zostały zastosowane metody statystyczne, artykuł podlega dodatkowo weryfikacji redaktora statystycznego.
 7. Procedury recenzowania są zgodne z wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 8. Autor może zaproponować recenzentów, lecz Redakcja zastrzega sobie prawo ich doboru.
 9. Recenzentami są kompetentni w danym zakresie merytorycznym samodzielni pracownicy naukowi lub pracownicy przynajmniej ze stopniem naukowym doktora. Recenzenci są niezależni – spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 10. Do druku zatwierdzane są artykuły, które uzyskają pozytywną opinię dwóch niezależnych recenzentów. W razie gdy recenzje są sprzeczne, powoływany jest trzeci recenzent, a jego ocena jest decydująca.
 11. Recenzje mają formę pisemną i są sporządzane na arkuszu recenzenckim zobowiązującym recenzenta do sformułowania jednoznacznego wniosku o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
 12. Autor i recenzent pozostają względem siebie anonimowi (double blind review process). W pozostałych przypadkach recenzent jest zobowiązany do podpisania deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste – pokrewieństwo, związki prawne, konflikt; relacje podległości zawodowej; bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
 13. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane. Raz w roku Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
 14. Autor jest informowany o wynikach oceny i uwagach recenzentów, tak aby mógł poprawić artykuł zgodnie ze wskazaniami.
 15. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek w artykule. Artykuł przygotowany niezgodnie z regulaminem może być odesłany autorowi do poprawy.
 16. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku artykułu, który: nie wpisuje się w profil czasopisma; nie spełnia wymogów stawianych artykułom naukowym; otrzymał dwie negatywne recenzje naukowe; został przygotowany niezgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zgłoszenia i przygotowania artykułów” (poniżej); nie został poprawiony zgodnie z zaleceniami Redakcji lub recenzentów; nosi znamiona plagiatu.
 17. Autor przyjmuje, że przesłany artykuł zostanie sprawdzony pod kątem plagiatu. Prace, które zostaną uznane za plagiat, będą podlegać postępowaniu zgodnemu ze sposobem opracowanym przez Committee on Publication Ethics (COPE).
 18. Ostateczną decyzję o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu artykułu każdorazowo podejmuje redaktor naczelny czasopisma.
 19. W przypadku uzasadnionego nieopublikowania zgłoszonego artykułu Redakcja nie zwraca poniesionych przez Autora kosztów (processing fee).
 20. Autor jest zobowiązany do podpisania licencji, tym samym zgadzając się na upowszechnianie artykułu w postaci drukowanej, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych i w Internecie. Jeśli artykuł powstał we współpracy z innymi autorami, główny autor jest zobowiązany dostarczyć licencje podpisane przez wszystkich współautorów i poinformować ich o warunkach zawartych w regulaminie czasopisma.
 21. Autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w sprawie procedur etycznych obowiązujących w nauce oraz do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
 22. Autorem nie może być osoba, która wykonała tylko obliczenia statystyczne, przygotowała tylko wykaz bibliograficzny lub tylko zorganizowała bądź dofinansowała badania.
 23. Redakcja nie przyjmie artykułu, w którym występują zjawiska „ghostwritting” i „guest authorship”, a wszelkie nieprawidłowości, zwłaszcza przejawy nierzetelności naukowej (łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce), będą demaskowane przez Redakcję.
 24. Autorzy są zobowiązani do zgłoszenia źródeł finansowania artykułu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 25. Opublikowane artykuły są w całości (w tym również dane do korespondencji) udostępniane w internetowej wersji czasopisma oraz w bazach, w których jest ono indeksowane.
 26. Za artykuł opublikowany w RN autor nie otrzymuje honorarium ani egzemplarza periodyku, a jedynie plik PDF zawierający opublikowany artykuł.
 27. Autor ma obowiązek ochraniać dane osobowe badanych osób. Jeżeli zawarte w artykule informacje umożliwiają w jakikolwiek sposób ustalenie tożsamości badanych osób, autor musi uzyskać ich pisemną zgodę na opublikowanie wyników, w tym zdjęć fotograficznych, przed złożeniem artykułu do druku.
 28. Po naniesieniu poprawek po recenzji autor zobowiązuje się odesłać poprawiony artykuł w ciągu 1 tygodnia.
 29. Autor jest zobowiązany współpracować z redaktorem wydawniczym i korektorami (językowym i statystycznym) w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności lub uzupełnienia braków w tekście. Brak odpowiedzi na uwagi redakcyjne w ciągu tygodnia będzie oznaczać zgodę na wprowadzenie proponowanych poprawek.
 30. W razie znacznego przekroczenia ustalonego terminu nanoszenia poprawek przez Autora Redakcja zastrzega sobie prawo przesunięcia artykułu do kolejnego tomu RN.
 31. Autor powinien wymienić osoby lub instytucje, które pomogły mu w przygotowaniu pracy, udzieliły konsultacji bądź wsparły go finansowo lub technicznie.
 32. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
 33. Redakcja będzie demaskować wszystkie przypadki nierzetelności naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych stowarzyszeń edytorów naukowych itp.). Redakcja ma obowiązek dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, a zwłaszcza naruszania i łamania zasad etyki obowiązujących w nauce. Postępowanie w sytuacji wykrycia nierzetelności

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA I PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW

1. Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły zgłoszone za pośrednictwem elektronicznego panelu redakcyjnego Editorial System (https://www.editorialsystem.com/rnawf/). Rejestracja artykułu odbywa się zgodnie z instrukcją obsługi panelu. Zarządzanie etapami redakcyjnymi i kontakt z autorem odbywa się wyłącznie za pośrednictwem panelu. Na adres mailowy Autor otrzymuje potwierdzenie otrzymania artykułu przez redakcję oraz informacje o etapach procesu redakcyjnego.

2. Artykuły muszą być anonimowe dla recenzentów, dlatego należy zadbać o to, aby wszystkie informacje identyfikujące autorów artykułu w tekście, odsyłaczach, przypisach i bibliografii były usunięte.

3. Tekst artykułu oryginalnego wraz z abstraktem, rycinami i tabelami nie powinien przekraczać 20 stron, a pracy przeglądowej – 30 stron znormalizowanego formatu A4 (około 1800 znaków na stronie).

4. Artykuły należy przygotować w edytorze tekstu Microsoft Word według następujących zasad:
– rozmiar i krój czcionki: 12 punktów, Times New Roman,
– interlinia: 1,5,
– sposób wyrównywania tekstu: wyjustowany,
– sposób wyrównywania tytułów: wyśrodkowany.

5. Układ artykułu:
a) strona tytułowa na osobnej stronie musi zawierać: pełny tytuł pracy, skrócony tytuł pracy (do 40 znaków ze spacjami), imiona i nazwiska autorów (autora), afiliacja autora (autorów), ORCID (Open Research and Contributor ID), adres do korespondencji głównego autora (nazwa zakładu/katedry, adres instytucji, e-mail, numer telefonu);
b) tekst główny artykułu musi zawierać:
– pełny tytuł pracy;
– streszczenie (maksymalnie 250 słów) z podziałem na części (w pracach eksperymentalnych): Cel badań, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski),
– abstrakt (w. angielskim, maksymalnie 250 słów) z podziałem na części (w pracach eksperymentalnych): Background, Material and methods, Results, Conclusions;
– słowa kluczowe w języku polskim i angielskim: 3–6 słów (najlepiej korzystać ze słownika MeSH, słowa kluczowe nie mogą być powieleniem tytułu pracy);
– tekst główny pracy.

6. Tekst główny pracy eksperymentalnej powinien zawierać następujące części:
– wprowadzenie,
– cel badań,
– materiał i metody,
– wyniki,
– dyskusja (omówienie wyników),
– wnioski,
– przypisy,
– bibliografia.

W pracach przeglądowych należy zachować logiczną ciągłość.

7. W spisie bibliograficznym należy podać jedynie pozycje, które zostały wymienione w tekście głównym. W zapisie bibliograficznym należy zastosować styl APA: 
a) odsyłacze w tekście: 
– w odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron, np.: (Boma, 2007, s. 5), w wypadku dwóch autorów należy umieścić oba nazwiska rozdzielone przecinkiem, np.: (Boma i Drowska, 2007, s. 4–6), w wypadku 3–5 autorów przy pierwszym cytowaniu należy umieścić nazwiska wszystkich autorów, a przy kolejnych odwołaniach tylko nazwisko pierwszego autora z dopiskiem i in., np.: (Boma i in., 2007), w wypadku więcej niż 5 autorów należy umieścić nazwisko pierwszego autora, a pozostałych oznaczyć jako i in.;
– źródła cytowania różnych autorów należy podać w kolejności alfabetycznej, oddzielając autorów średnikami;
– w odsyłaczu do publikacji stworzonej np. przez organizację należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę i rok, np.: (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej [TWP], 2012), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (TWP, 2012);
– w odsyłaczu dla pracy anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: („Raport z badań”, 2012).

Pozycje bibliograficzne (na końcu pracy) należy zestawić alfabetycznie według nazwisk autorów, a prace jednego autorstwa według lat wydania, od najstarszych do najnowszych. Pozycji nie należy numerować. 

Przykłady opisów bibliograficznych:

Książka
– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,
– rok wydania,
– tytuł pracy, część, tom,
– miejsce wydania,
– wydawca.
Boma, D., Jones, M. (2012). Mediacje w zabawie. Wrocław: DSW.

Rozdział/artykuł w książce
– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,
– rok wydania,
– tytuł artykułu lub rozdziału,
– inicjały i nazwisko redaktora naukowego lub inicjały i nazwiska autorów pracy zbiorowej,
– tytuł pracy zbiorowej, część, tom,
– stronice zawierające przytaczany artykuł lub rozdział,
– miejsce wydania,
– wydawca.
Boma, K. (2012). Pedagogika zabawy. W: J. Smith, M. Jones (red.), Edukacja w wieku przedszkolnym (ss. 23–40). Wrocław: Archetyp.

Artykuł w czasopiśmie
– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,
– rok wydania,
– tytuł artykułu,
– tytuł czasopisma,
– numer tomu i zeszytu,
– stronice zawierające przytaczany artykuł,
– DOI.
Nowak, K. (2012). Edukacja a nowe media. Roczniki Edukacyjne, 12 (3), 43–47, doi: xxxxxxxxxx.
Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34–38. Pobrane 19 czerwca 2012 z: http://www.adres.artykulu.pl

Internet
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. (b.d.). Pobrane 19 czerwca 2012 z: http://www.twp.edu.pl
Massachusetts Institute of Technology (Producent). (wiosna 2011). Introduction to Psychology [Film]. Pobrane 1 czerwca 2012 z: http://www.adres.filmu.pl
Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrane 1 czerwca 2012 z: http://www.adres.audiocastu.pl

Dopuszcza się stosowanie przypisów dolnych w celu objaśnienia, skomentowania, zamieszczenia interpretacji itp. W przypisach nie należy zamieszczać odsyłaczy do źródeł.

7. Wykorzystane w artykule cytaty muszą być opatrzone informacją bibliograficzną. W tekście głównym po cytowaniu należy podać w nawiasie nazwisko autora, datę publikacji jego dzieła oraz numer stronicy, z której pochodzi cytat. Przykład: (Nowicki, 2004, s. 118).

8. Tabele należy opisać na górze kolejnym numerem (Tab. 1.) i tytułem i odpowiednio włączyć do tekstu. Liczba tabel powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Każda kolumna i wiersz tabeli powinny mieć nagłówek. W tabeli nie należy pozostawiać pustych klatek. Znakiem oddzielającym całość od ułamków dziesiętnych jest w tekstach polskich przecinek (nie kropka).

9. Materiał ilustracyjny (ryciny, wykresy, fotografie) należy opisać pod spodem kolejnym numerem (Ryc. 1.) i tytułem i wstawić odpowiednio do tekstu. Dodatkowo należy dołączyć ryciny, wykresy i fotografie w postaci osobnych plików zapisanych w formacie xls, stg, pdf, cdr, eps, tif lub jpg (rozdzielczość co najmniej 300 dpi).

10. Nie należy powtarzać tych samych wyników w tabelach i na rycinach. Symbole, np. strzałki, gwiazdki, lub skróty użyte w tabelach czy na rycinach należy dokładnie objaśnić w legendzie.

11. Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego rysunku lub tabeli, należy podać źródło. W przypadku wykorzystania tabeli lub ryciny z innej publikacji należy uzyskać zgodę wydawcy.

12. Przed drukiem autor otrzyma swój artykuł do akceptacji w formie pliku pdf. Obowiązkiem autora jest niezwłoczne przesłanie do Redakcji informacji o akceptacji artykułu do druku. Na tym etapie będą przyjmowane tylko drobne poprawki autorskie.